Aanmelden

Wil je je aanmelden als lid bij Sportclub Wesepe, gebruik hiervoor dan ons aanmeldingsformulier dat hieronder is in te vullen. Alleen volledig ingevulde  formulieren worden in behandeling genomen. De aanmelding wordt automatisch bezorgd bij de secretaris van de afdeling. Mocht je binnen afzienbare tijd niets gehoord hebben neem dan even contact op met de betreffende secretaris, de adressen zijn te vinden op de pagina bestuur.

Verzoek: geef wijzigingen in persoonsgegevens aan ons door!

Lidnummer (door vereniging in te vullen)

Voornaam

Tussenvoegsel (de, van, etc.)

Voorletters

Achternaam

Straat

Huisnummer

Postcode

Plaats

Telefoonnummer

Mobiel

E-mailadres

Geboortedatum

Geslacht
ManVrouw

Is ondergetekende de laatste 3 jaar in bindende wedstrijden voor een andere vereniging uitgekomen?
JaNee

Afdeling
VoetbalHandbal*VolleybalGymTennisJazzOuder & Kind gym

*Meld je je aan voor de handbal? Dan ontvangen we graag een recente (pas)foto van je voor je spelerspas. Mail je foto naar webmaster@sportclubwesepe.nl.

Aanstaand lid verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan Sportclub Wesepe om
per heden bedragen van:

IBAN-rekeningnummer:

BIC Bankgegevens:

Ten name van:

af te schrijven wegens contributie en aan Sportclub Wesepe verschuldigde boetes. Automatische incasso vindt plaats omstreeks 1 oktober en 1 maart.

Datum van vandaag:

Vink aan voor akkoord op bovenstaande gegevens:

Contributieregeling SC Wesepe 2018-2019

Op 27 september 2018 is op de algemene ledenvergadering medegedeeld dat de contributie dit seizoen voor alle leden gelijk blijft aan die van vorig seizoen.

De contributietarieven voor het seizoen 2018-2019 zijn daarmee als volgt:

Pupillen (t/m 11 jaar) – € 80,- per jaar

Junioren (12 t/m 17 jaar) – € 108,- per jaar

Senioren (18 jaar en ouder) – € 150,- per jaar

Ouder&Kindgym – € 45,- per jaar

Niet spelend – € 35,- per jaar

Niet spelend – wel trainend – € 40,- per jaar

Ereleden en leden van verdienste zijn vrijgesteld van contributiebetaling.

Voor leden die gebruik maken van de kleding lease (voetbal, handbal en volleybal) komt er bovenop de basiscontributie nog een toeslag van:

Pupillen en junioren – € 11,50 per jaar

Senioren – € 14,- per jaar

Leden van Sportclub Wesepe worden ingedeeld naar leeftijd en als spelend lid of als niet spelend lid.

De peildatum voor de leeftijd is 1 januari 2018. (Peildatum leeftijd op 1 juli = 1 januari).

Spelende leden zijn zij die actief in teamverband aan sport deelnemen (incl. actief tennis). Niet Spelende leden zijn zij die niet actief in teamverband deelnemen aan sport, zoals bestuursleden, commissieleden, leiders, (assistent)-scheidsrechters, oefenmeesters en gelijkgestelden als ondersteunend lid. Zij staan wel bij de sportbonden geregistreerd en hebben bij hun afdeling stemrecht.

Langdurig geblesseerde leden en zwangere vrouwen worden ook aangemerkt als niet-spelend. Dit dient men wel zelf door te geven bij de secretaris van de afdeling waar diegene de sport beoefent.

Leden van een afdeling die bij een andere afdeling een kaderfunctie vervullen zijn bij die laatste afdeling vrijgesteld van contributie.

Algemene leden zijn ondersteunende verenigingsleden en staan niet bij een sportbond geregistreerd.

Leden die twee of meer takken van sport binnen SC Wesepe beoefenen krijgen een reductie van 25% op de contributie voor elke tak van sport die wordt beoefend. Dit geldt niet voor niet-spelende leden.

De contributie zal in twee keer moeten worden voldaan. Dit zal begin oktober 2018 en begin maart 2019 gebeuren.
Bij degene die een machtiging heeft ingestuurd zal omstreeks die datum de inning plaatsvinden.

Aanmelden moet schriftelijk via het aanmeldingsformulier bij het secretariaat van de afdeling of bij de algemeen secretaris. Leden dienen de contributie te voldoen middels automatische machtiging (HR art. 4 en 24). Wanneer geen machtiging is afgegeven wordt, als gevolg van een besluit van het Algemeen Bestuur, per contributiebetaling € 2,50 extra in rekening gebracht als administratiekosten.

De extra € 5 voor niet-spelende leden die wel trainen zal bij de contributie-inning in maart 2019 worden geïnd.

Bedanken van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren vóór 1 juni van het lopende boekjaar bij het secretariaat van de afdeling waar men onder valt, anders is men verplicht tot betaling van contributie van het gehele (volgende) boekjaar.

Voor de afdeling Tennis dient dit vóór 1 december te gebeuren. Hier loopt het boekjaar van 1 januari t/m 31 december.