Fairplay

Normen, waarden en fairplay

De discussie over normen, waarden en fairplay is in geheel Nederland nog steeds erg actueel. Dat is natuurlijk niet zonder reden. Ook in en rondom SC Wesepe constateren we helaas incidenteel een verloedering van de omgangsvormen, begrip en respect. Een ontwikkeling die we eigenlijk zo snel mogelijk willen stoppen en tegen willen gaan. SC Wesepe streeft er naar een vereniging te zijn waarin begrip en respect voor elkaar zeer hoog in het vaandel moeten staan. Daarom een document dat gedragscodes bevat voor verschillende doelgroepen binnen SC Wesepe.

Sommige gedragscodes gelden in meer of mindere mate voor bepaalde doelgroepen. Voor ouders gelden bijvoorbeeld andere regels dan voor de jeugdleden zelf. Hierdoor krijgt elke groep eigen verantwoordelijkheden, en daar kan men ook op worden aangesproken.

Gedragscode
Om ongewenst gedrag te voorkomen is het benoemen van gedragscodes die gelden bij SC Wesepe noodzakelijk. Gedragscodes zijn regels die binnen de vereniging worden gehanteerd. Door met een grote regelmaat onze leden duidelijk te maken welke normen (regels) er gelden, proberen we duidelijk te maken dat bepaald gedrag gewenst of niet gewenst is. Normen gelden voor elke doelgroep in de vereniging (jeugd, senioren, bestuurders, trainers, vrijwilligers, ouders, supporters). Deze moet voor iedereen helder zijn. Als het goed is moet iedere nieuwkomer van deze gedragscodes op de hoogte worden gesteld, zodat iedereen er naar kan worden verwezen en erop kan worden aangesproken.

We richten ons hoofdzakelijk op de teamsporten, maar het is natuurlijk ook van toepassing op de andere sporten binnen SC Wesepe!


Gedragscode algemeen

Er zijn normen die voor iedereen gelden:

 • Respecteer het voetbal- , handbal- en volleybalspel en een ieder die er mee bezig is.
 • Behandel alle deelnemers in je sport gelijkwaardig.
 • Gebruik geen (fysiek-, mentaal- en verbaal) geweld bij sport.
 • Discriminatie en racisme door leden wordt door SC Wesepe niet geaccepteerd.
 • Voor vertrouwelijke informatie, vragen en opmerkingen kun je altijd terecht bij de verantwoordelijke bestuursleden of bij de afdelingsvoorzitters. Zij zorgen ervoor dat het ook vertrouwelijk blijft!


Sporters

 • Probeer te winnen met respect voor jezelf, je teamgenoten, je tegenstanders de scheidsrechters en de grensrechters.
 • Speel volgens de geldende of afgesproken wedstrijdregels en presteer zo goed mogelijk. Corrigeer ook je medespelers die dit ‘even vergeten’.
 • Aanvaard de beslissingen van de scheidsrechter en grensrechters en gebruik tegenover hen geen onbehoorlijke taal of agressieve gebaren en woorden.
 • Wens de tegenstander geluk met het behaalde succes en/of wens hen succes voor de volgende wedstrijden. Bedank ook de scheidsrechter en de grensrechters.
 • Onsportiviteit van de tegenstander is nooit een reden om zelf onsportief te zijn of de club aan te moedigen ook onsportief te spelen of op te treden.
 • Heb de moed om je eigen fouten of tekortkomingen met anderen te bespreken, bijvoorbeeld met je trainer, je leider, je teamgenoten of je ouders.
 • Respecteer het werk van al die mensen die ervoor zorgen dat het iedere week weer mogelijk is om te trainen en wedstrijden te spelen. Vaak wordt dit als vanzelfsprekend ervaren, maar niets is minder waar.
 • Heb respect voor eigendommen van de vereniging en zorg er voor dat voorzieningen als toiletruimten, douches, kleedlokalen en kantine schoon en toegankelijk blijven . Dit geldt natuurlijk ook bij een uitwedstrijd.


Ouders/Verzorgers

scheids!

 • Forceer niet als een kind geen interesse toont om deel te nemen aan trainingen en/of wedstrijden bedenk dat kinderen voet- , hand- en volleyballen voor hun plezier en niet alleen voor het plezier van ouders/verzorger.
 • Moedig uw kind altijd aan om volgens de spelregels te spelen.
 • Leer uw kind dat eerlijke pogingen net zo belangrijk zijn als winnen. Maak het kind nooit belachelijk en geef het geen uitbrander als het een fout heeft gemaakt of een wedstrijd heeft verloren.
 • Laat coachen en het leiden van het spel over aan de leiders en/of trainers.
 • Bedenk dat kinderen het beste leren door na te doen. Positief aanmoedigen is altijd beter dan negatief.
 • Val een beslissing van een scheidsrechter en grensrechter niet in het openbaar af en trek nooit de integriteit van deze mensen in twijfel.
 • Ondersteun alle pogingen om verbaal en fysiek misbruik voor-, na- en tijdens trainingen en wedstrijden door de jeugd te voorkomen.
 • Erken de waarde en het belang van vrijwilligers. Zij geven hun tijd, kennis en enthousiasme om voet-, hand- en volleybal van uw kind mogelijk te maken.
 • Als je als ouder/verzorger wordt gevraagd ergens aan mee te helpen, stel je dan zoveel mogelijk positief op. Wanneer je gevraagd wordt als chauffeur mee te gaan, neem dan nooit meer mensen mee dan er gordels zijn in de auto. Rijd altijd alcohol- en drugsvrij!


Trainers en leiders

 • Wees redelijk in uw eisen ten aanzien van de tijd, de energie en het enthousiasme van de spelers. Bedenk dat pupillen en junioren ook veel andere interesses hebben.
 • Besteed voldoende aandacht aan de spelregels(van het spel) en omgangsregels (zoals het schoonmaken van kleedkamers na trainingen en thuiswedstrijden), laat duidelijk merken dat dit afspraken zijn waar IEDEREEN zich aan moet houden.
 • Zorg dat er goede afspraken zijn met ouders/verzorgers wat betreft rijden naar uitwedstrijden en andere zaken die ouders/verzorgers aangaan.
 • Vermijd dat getalenteerde spelers worden voorgetrokken. De minder goede spelers hebben zeker evenveel aandacht nodig en hebben daar ook evenveel recht op.
 • Leden voet- , hand- en volleyballen voor hun plezier en willen beter worden door te leren. Winnen is slechts een onderdeel van het spel. Verliezen trouwens ook.
 • Voorkom geschreeuw en maak spelers nooit belachelijk als zij fouten maken of een wedstrijd verliezen.
 • Zorg dat u het materiaal gebruikt dat voldoet aan de normen en geschikt is of aangepast wordt voor de leeftijd en de vaardigheid (overleg dit met het jeugdbestuurslid).
 • In alle situaties is veiligheid het belangrijkste item.
 • Bij het indelen en het bepalen van de duur van de trainingstijden dient men rekening te houden met de mate waarin de kinderen volwassen zijn.(overleg dit met jeugdbestuurslid).
 • Zorg dat zowel de spelers als jezelf respect hebben voor de vaardigheid van de tegenstander en voor de beslissingen van de scheidsrechter en begeleiders van de tegenstander.
 • Neem geen risico’s bij het bepalen of een geblesseerde speler wel of niet kan spelen.
 • Jonge leden hebben een trainer/leider nodig die zij respecteren. Wees gul met lof wanneer het verdiend is.
 • Schrijf of laat eens een leuk stukje schrijven voor bijvoorbeeld de website of de dorpskrant, zowel sporters als buitenstaanders lezen het graag. (Bedenk: al zijn de prestaties nog zo slecht er is altijd wel wat positiefs te melden!) Het werkt vaak stimulerend naar de sporters.
 • Ontvang bij thuiswedstrijden de tegenstanders op correcte wijze. Werk ook na de wedstrijden het een en ander op correcte wijze af. Zorg er zodoende voor dat er altijd goede contacten zijn met de tegenstanders en dat je je eigen vereniging, waarvan je lid bent, goed vertegenwoordigt.


Bestuurders (o.a. elftal- en jeugdcommissie)

 • Zorg ervoor dat er gelijke mogelijkheden zijn voor alle spelers ongeacht hun vaardigheid, geslacht, leeftijd.
 • Om het plezier te koppelen aan prestatie zorg dan waar mogelijk dat kinderen worden ingedeeld conform leeftijd, vaardigheid en fysieke gesteldheid.
 • Betrek de jongeren in planning, leiding en de evaluatie van activiteiten en deel ze waar nodig een taak toe.
 • Bij informatie naar de jeugd toe is het belangrijk dat je de taal van de jeugd spreekt.
 • Ontwikkel sportactiviteiten altijd ten behoeve van de deelnemers.
 • Zorg ervoor dat er altijd goed materiaal aanwezig is dat voldoet aan de eisen voor de verschillende leeftijdsgroepen.
 • Voorzieningen moeten voldoen aan de veiligheidseisen en geschikt zijn voor alle leden in hun leeftijdsklasse.
 • Zorg ervoor dat het duidelijk is voor de leden dat men van hen vanaf een bepaalde leeftijd ook verwacht dat men vrijwilligerswerk gaat doen (bijvoorbeeld jeugdleider of jeugdtrainer, scheidsrechter, grensrechter, bardienst).
 • Distribueer gedragscode via internetsite (www.sportclubwesepe.nl) en publicatieborden.
 • Zorg dat trainers op de hoogte zijn van de beginselen van goede training en van groei en ontwikkeling van kinderen. Besteed veel aandacht aan vrijwillige trainers op deze items. Stimuleer het volgen van trainerscursussen.
 • Wees er goed van doordrongen dat een bestuurslid altijd een VOORBEELDFUNCTIE heeft in de vereniging.

Aan de lijn

 • Denk eraan dat de jeugd en de spelers van de lagere seniorenteams en de recreanten voor hun eigen plezier deelnemen aan georganiseerde sportbeoefening. Zij doen dit niet voor het vermaak van toeschouwers aan de lijn.
 • Gedraag u op uw best. Vermijd het gebruik van grove taal en het beledigen of belagen van spelers, trainers, scheidsrechters en officials. Maak mensen nooit belachelijk.
 • Toon respect voor tegenstanders/tegenspelers. Zonder hen zou er geen wedstrijd zijn.
 • Veroordeel elk gebruik van geweld.
 • Respecteer de beslissing van de scheidsrechters, grensrechters, trainers en begeleiders.
 • Moedig de spelers altijd aan om zich aan de spelregels te houden.
 • Zorg ervoor dat uw gedrag sportief is. Goed voorbeeld doet goed volgen.