Beleid

In het voorjaar van 1997 heeft het algemeen bestuur van Sportclub Wesepe besloten een beleidsplan op te stellen. Dit beleidsplan is herzien in 2008 en gemaakt voor de periode 2008 – 2013 en in 2015 wederom herzien voor een perioden van 2015 -2020. Het waarom van een beleidsplan is gelegen in het feit dat tegenwoordig de ontwikkelingen op sociaal en economisch vlak hun invloed uitoefenen op de sport. Om adequaat op deze invloeden te kunnen reageren is het noodzakelijk te laten zien welke visie onze sportclub heeft voor de komende jaren.

Als er over beleid gesproken wordt, dan zien veel mensen erg veel werk op hen afkomen. En dat werk levert vaak niet meer op dan een papieren rapport. Een belangrijke oorzaak daarvan is, dat beleidsplannen vaak gebruikt worden als verantwoording achteraf. Achteraf is het verklaren van de keuzes nu eenmaal veel eenvoudiger dan vooraf proberen uitgangspunten te formuleren en keuzes te maken. Daar is een beleidsplan niet voor bedoeld. Want beleid is: Het streven naar het bereiken van doelstellingen met bepaalde middelen, in een gekozen tijdsvolgorde waarbij prioriteiten gesteld zijn.

Een beleidsplan is geen statisch gebeuren maar dient regelmatig bijgesteld te worden. Het is nu eenmaal niet mogelijk alle ontwikkelingen te voorzien en te beïnvloeden. Klik op de afbeelding om het beleidsplan (bestand) in te zien.

SCW beleidsplan -definitieve integrale document versie 8-12-2015

 

Alcohol in de sportkantine

Sportverenigingen dienen op basis van de Drank- en Horecawet te beschikken over een bestuursreglement; in dit verband wordt met “sportvereniging” bedoeld: ‘een sportvereniging met een kantine in eigen beheer, aangesloten bij een erkende sportbond’.

In de wet wordt dit beschouwd als een horecalokaliteit, hetgeen betekent dat er ter plaatse bedrijfsmatig of tegen betaling alcoholhoudende dranken worden verstrekt. Dat betekent nog niet, dat het een commercieel horecabedrijf is, in het reglement zijn ook paracommerciële bepalingen opgenomen die tot doel hebben ongeoorloofde vormen van concurrentie met de reguliere horeca te voorkomen.

Het bestuursregelement van Sportclub Wesepe bevat regels  zodat een verantwoorde verstrekking van alcoholhoudende drank in de sportkantine is gewaarborgd, en dat ook blijft. Het regelt bijvoorbeeld dat er voldoende vrijwilligers zijn die de cursus Sociale Hygiëne met succes hebben afgerond. En dat iedere vrijwilliger die achter de bar werkt een instructie ‘verantwoord alcoholgebruik’  heeft gehad.

Het bestuursregelement van Sportclub Wesepe is te downloaden als pdf. Klik op de afbeelding en de download start vanzelf.