Sportclub Wesepe staat voor megaklus

de Stentor – 17 februari 2012

Sportclub Wesepe wil vol­gend jaar september het 80-jarig bestaan vieren met een nieuwe kleedaccommo­datie en een kunstgrasveld. Werk aan de winkel dus voor de omnivereniging. De laatste grote verbou­wing op sportpark De Muggert dateert van ze­ven jaar geleden, toen er uitbreiding van de kantine ge­realiseerd werd. Twee jaar geleden besloot het algemeen bestuur plannen te maken om de kleedka­merproblematiek aan te pakken.

Er werd een voorbereidingscom­missie gevormd die de wensen van de verschillende afdelingen (voetbal, handbal en tennis) in kaart bracht. De bouwcommissie heeft de plannen verder uitge­werkt. Voorzitter Joop Middel­dorp: ,,Er is een plan gemaakt waarmee we weer tien tot vijftien jaar vooruit kunnen. De ten­nisclub had helemaal geen eigen kleedruimte, moest altijd van de voetbalkleedkamers gebruik ma­ken. En omdat er ook veel meisjes bij de jeugdelftallen spelen en twee jaar geleden ook het vrou­wenvoetbal is opgericht, moest er wat gebeuren. Daarnaast waren de oude kleedkamers uit de jaren zestig van de vorige eeuw ook echt aan vervanging toe.’’

De verbouwing wordt in drie fa­sen uitgevoerd. Woordvoerder van de bouwcommissie Ronny Obdeijn: ,,We zijn nu bezig met het afbreken van kleedkamer 5 en 6 voor nieuwbouw van vijf nieuw kleedkamers met toiletgroepen te­gen het bestaande gebouw. In fase 2 volgt de herinrichting kleed­ruimtes en massageruimte en de aansluiting op de nieuwbouw. Fa­se 3 behelst de vernieuwing van de toiletten in de kantine, de ver­groting van de hal en het maken van een verbindingsgang voor het huidige gebouwencomplex.’’

Obdeijn is optimistisch aan de vooravond van de megaklus. ,,We hebben ruim 300 vrijwilli­gers in verschillende disciplines, van krullenjongen tot timmerlie­den en metselaars, voorhanden.’’ Voorzitter Middeldorp is heel blij met zoveel vrijwilligers. ,,We heb­ben er wel wat voor moeten doen om al die mensen bij elkaar te krij­gen. Ook de ouders van onze jeugdleden zijn benaderd. Ik ben heel tevreden over zoveel respons. Een klein dorp als Wesepe is in dat opzicht iedere keer groot. Het is de betrokkenheid en sociale co­hesie om samen iets tot stand te brengen die daarin een belangrijke rol speelt”.

Dat er op het sportpark aan de Boxbergerweg veel werk aan de winkel is staat buiten kijf. Obde­ijn heeft het over zo’n vier en een half duizend mensuren. Inclusief de materialen kan de sportclub dat niet allemaal zelf bekostigen. Vrijwillige inzet is een must om het kostenplaatje zo laag mogelijk te houden. Middeldorp: ,,We heb­ben zelf behoorlijk wat kunnen sparen. Daarnaast krijgen we van de gemeente Olst-Wijhe 65.000 euro subsidie en van de Rabo­bank 12.500 euro uit het coöperatiefonds. Daarmee moeten we het doen. En als alles straks klaar is hebben we een accommodatie die voldoet aan de eisen van deze tijd met een kunstgrasveld waar we met zijn allen heel trots op kun­nen zijn.’’

Leave a Reply