ALV donderdag 29 september 2022: Agenda, jaarverslag en statutenwijziging

Aanvang 21.00 uur in de kantine op “De Muggert”.

Onderaan de pagina kun je het jaarverslag en de statutenwijziging downloaden.

Agenda:

  1. Opening door de algemeen voorzitter Heleen Flierman
  2. Algemene mededelingen.
  3. Notulen algemene ledenvergadering d.d. 11 november 2021

– De notulen liggen op elke afdelingsvergadering een uur voor de aanvang van  de vergadering ter inzage in de kantine van de Muggert.

-Jaarverslag algemeen: deze staat vanaf 20 september op de website.

4. Financieel jaarverslag 2021-2022 door de penningmeester.

De stukken liggen vanaf 28 september achter de bar in de kantine van De Muggert ter inzage.

5.       Verslag kascontrolecommissie

6.       Benoeming nieuwe kascommissie

7.       Statutenwijziging

In het afgelopen jaar hebben we ons als bestuur bezig gehouden met de organisatiestructuur van de vereniging. We willen een ‘omni-vereniging’ blijven en een platte organisatiestructuur opzetten. We streven naar 1 bestuur van 5 tot 7 personen die de bestuurlijke verantwoordelijkheid draagt en diverse commissies die de uitvoering verzorgen. Om dat te bereiken is een wijziging van de statuten nodig. Ook zijn de statuten aangepast aan de nieuwste wet- en regelgeving. We stellen de leden voor om akkoord te gaan met de statutenwijziging. De conceptstatuten zijn vanaf 20 september a.s. in te zien op de website www.sportclubwesepe.nl

8.       Bestuursverkiezingen nieuw bestuur

Blijvende leden  
Heleen Flierman in de functie van voorzitter

Joost Jalink in de functie van algemeen bestuurslid

Henrike Flierman in de functie van algemeen bestuurslid

René Jansen, in de functie van algemeen bestuurslid        

Aftredend en niet herkiesbaar:
Erwin Kerkmeijer in de functie van algemeen bestuurslid, voorzitter tennis

Marlies Schreur in de functie van algemeen bestuurslid, voorzitter gym/volleybal

Verkiesbare, nieuwe bestuursleden
Inge Wouters in de functie van secretaris       

Willem Otten in de functie van penningmeester

9.       Behandeling van de begroting 2022-2023 door de penningmeester

 10.      Vaststelling contributie seizoen 2022-2023

11.     Algemene rondvraag.

12.     Sluiting